Slik skriver du gradsymbol på tastaturet [°] - Slik skriver du hva som helst (2024)

I dagens guide skal du lære hvordan du skriver gradsymbolet på tastaturet, for både PC og Mac. Enten du bruker en bærbar datamaskin eller en stasjonær, en Mac eller en Windows-PC, skal jeg vise deg hvordan du skriver inn dette symbolet på et hvilket som helst tastatur ved å bruke en snarvei eller gradsymbolets Alt-kode.

Uten videre, la oss komme i gang.

I slekt:

Innholdsfortegnelse

Rask hjelp til å skrive inn gradsymbolet

For å skrive inn gradstegnet på tastaturet, trykk ganske enkelt nedAltnøkkel og type0176ved hjelp av det numeriske tastaturet, og slipp deretterAltnøkkel. For Mac-brukere, trykk Shift + Tilvalg + 8 snarvei.

Tabellen nedenfor har all informasjon, inkludert snarveier du trenger for å skrive gradsymbolet på din PC eller Mac. Den har Alt-koden som du kan bruke på Windows- og Windows-apper, inkludert Microsoft Word, Excel eller PowerPoint.

Symbol NavnGradtegn
Symbol°
Gradsnarvei for MacShift + Tilvalg + 8
Gradsnarvei for WindowsAlt+0176
Gradsnarvei for WordCtrl+Shift+@, Mellomrom
Gradsfunksjon i Excel=CHAR(176)
Grad Symbol Alt-kode0176

Gradsymbol kopier og lim inn

En av de enkleste måtene å få gradsymbolet inn i Word er å kopiere og lime inn.

Nedenfor er gradsymbolet hvis du vil kopiere og lime det inn i arbeidet ditt:

Skriv inn gradsymbol på Mac

Tastatursnarveien for å skrive inn gradstegnet på Mac erShift + Tilvalg + 8.

For å skrive gradsymbolet på Mac ved å bruke hurtigtasten ovenfor, trykk først påSkifteogAlternativtastene samtidig, og trykk deretter på8nøkkel en gang. Disse hurtigtastene vil sette inn gradtegnet på Mac.

How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (1)

Skriv gradsymbol med Alt-kode på pc

Den enkleste måten å skrive gradsymbolet på et Windows PC-tastatur er å bruke en snarvei.

Tastatursnarveien for å skrive gradsymbol på Windows erAlt + 0176.

For å skrive gradsymbolet på en Windows-PC ved hjelp av snarveien, følg følgende instruksjoner:

 • Aktiver Num Lock ved å trykke på Num Lock-tasten. Bruk Fn-tasten pluss NumLk for å slå på Num Lock på bærbare datamaskiner uten det numeriske tastaturet.
 • Trykk og hold inneAlttasten på tastaturet.
 • Trykk så gradsymbolet alt-kode som er0176på det numeriske tastaturet.
 • Etter å ha trykket på alt-koden, slipper duAltnøkkel. Disse trinnene hjelper deg med å skrive gradstegnet hvor som helst i Microsoft Windows.

MERK: Hvis du bruker en bærbar datamaskin uten det numeriske tastaturet,Klikk herfor å lære hvordan du bruker det skjulte numeriske tastaturet på slike bærbare datamaskiner.

Hvordan skrive gradsymbol i word

Det er flere måter du kan sette inn gradsymbolet i Word. Du kan enten bruke hurtigtastene eller bruke musen til å sette inn dette symbolet i Word-dokumentet.

Nedenfor er de enkle måtene å sette inn gradsymbolet i Word.

Ved å bruke gradsymbolet Alt-kode

Hvis du bruker en Windows-datamaskin, er den enkleste måten å skrive gradsymbolet i Word på å bruke Alt-kode-snarveien. For å gjøre det, følg bare instruksjonene nedenfor:

 • Start først Microsoft Word-dokumentet.
 • Plasser innsettingspekeren der du vil skrive gradtegnet.
 • Slå på Num Lock på tastaturet. BrukFn+NumLkfor å aktivere Num Lock på en bærbar datamaskin uten det numeriske tastaturet.
 • Hold nede Alt-tasten på tastaturet.
 • Mens du holder på Alt-tasten, trykk på gradsymbolet Alt-koden som er0176.

Disse trinnene vil sette inn gradstegnet i Word-dokumentet.

Bruke Insert Symbol Dialog

Denne metoden er ikke så enkel som å bruke symbolets Alt-kode. Det innebærer å bruke musen til å navigere i symbolets bibliotek, hvor du bare kan klikke og sette inn et hvilket som helst symbol du vil ha.

Men når du først har fått symbolet inn i dokumentet ditt, kan du alltid kopiere og lime det inn igjen hvor og når du vil bruke det.

Uten videre, nedenfor er trinnene for å sette inn gradsymbolet i Word ved å bruke dialogboksen Sett inn symbol.

 • Klikk på Sett inn-fanen.
How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (2)
 • Gå tilSymbolergruppe og klikk påSymbolerknappen, og velg deretterFlere symboler...
How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (3)

DeSymbolerdialogboksen vises.

How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (4)
 • Fra denne dialogboksen, rull ned for å finne gradtegnet. Når du ser den, dobbeltklikker du på den for å sette den inn i dokumentet. Alternativt, velg den og klikk påSett innknappen nederst til høyre i dialogboksen.
How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (5)
 • Etter å ha satt inn gradsymbolet, klikkAvbrytfor å lukke symboldialogen.

Slik kan du sette inn gradstegnet i MS Word ved å bruke dialogboksen for å sette inn symbol.

Gradtegnsnarvei for Word

En annen enkel måte å få gradsymbolet inn i Word-dokumentet på er å bruke snarveien som fungerer spesifikt i Microsoft Word.

Gradsymbolsnarveien i Word erCtrl+@, deretter mellomrom.

Hvis du ikke er forsiktig, kan du ikke skrive denne snarveien riktig. Men hvis du får det riktig, kan det være den raskeste tilnærmingen for deg å skrive gradsymbolet i Word.

Den vanskelige delen med denne snarveien er hvordan du trykkerCtrl+@.Dette er fordi@symbol er en andre tast på tastaturet, som betyr at du må kombinere to taster for å få den; det er Shift+2 på det amerikanske tastaturoppsettet.

Derfor, for å skrive denne snarveien, må du også trykke på Shift-tasten. Nedenfor er trinnene:

 • Trykk først Ctrl+Shift+2. Shift+2 vil gi deg @-symbolet. Så teknisk sett trykker du heller Ctrl+@.
 • Etter å ha trykket på disse tastetrykkene, ikke trykk på noen annen tast og trykk på mellomromstasten.

Dette skal gi deg gradsymbolet i Word-dokumentet ditt.

Skrive gradstegn i Excel

Du kan bruke gradsymbolet alt-kode for å sette inn gradstegnet i Excel-regnearkdokumentet. For å gjøre det, trykk og hold nede alt-tasten, og trykk deretter på gradtegnet alt-koden som er0176. Så snart du slipper alt-tasten, vil gradtegnet bli satt inn i den aktive cellen.

Bortsett fra å bruke gradsymbolet alt-kode, er det flere måter du fortsatt kan få dette symbolet inn i Excel-dokumentene dine. La oss se på dem nedenfor.

Ved å bruke CHAR-formelen

Den neste enkle tilnærmingen etter bruk av Gradsymbolet alt-koden er å bruke CHAR-funksjonen. CHAR-funksjonen returnerer et hvilket som helst tegn når du spesifiserer det tegnets kode.

Slik bruker du CHAR-funksjonen til å sette inn gradstegnet i Excel:

 • Først spesifiser cellen der du ønsker å sette inn dette symbolet,
 • Skriv deretter =CHAR( og legg deretter til symbolets alt-kode. Den komplette formelen skal se slik ut:=CHAR(0176)ELLER=CHAR(176).
 • Så snart du er ferdig med å skrive denne formelen, trykker du på enter-tasten for å se resultatet.
How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (6)

Hva om du ikke bare vil ha gradsymbolet i cellen? Kanskje du vil at den skal festes til et tall, for eksempel 30°.

Ved å bruke Excel Concatenate-funksjonen kan du slå sammen både teksten og CHAR-funksjonen i én celle.

How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (7)

La oss si at vi virkelig ønsker å skrive 30° inn i cellen vår. For å gjøre det, vurder trinnene nedenfor:

 • Spesifiser cellen du som skal inneholde innholdet.
 • Type=30 &inn i cellen. De&operatør er det som vil bli med 30 og gradsymbolet.
 • Skriv nå gradsymbolformelen som erCHAR(176).
 • Den komplette formelen skal se slik ut:=30&CHAR(176)

Etter å ha skrevet inn formelen, trykk enter-tasten for å få 30° i den angitte cellen.

Bruke symbolbiblioteket

En annen måte du kan sette inn gradsymbolet i Excel, er å bruke dialogboksen Sett inn symbol. Med denne tilnærmingen trenger du ikke bruke en formel eller funksjon som i metoden ovenfor.

Når det er sagt, for å få gradsymbolet i Excel ved å bruke dialogboksen for å sette inn symbol, følg følgende instruksjoner:

 • Velg cellen som skal inneholde gradtegnet. Hvis du vil at gradtegnet skal komme før eller etter et bestemt tegn eller tall, plasserer du innsettingspekeren rett der.
 • Klikk på Sett inn-fanen.
How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (8)
 • Sett innfanen, søk etterSymbolerrullegardinknappen og klikk på den.
 • Velg fra rullegardinlistenSymbol.
How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (9)
 • DeSymbolerdialogboksen vises. Dette er som biblioteket for symboler hvor du kan legge til et hvilket som helst symbol som ikke kan sees på tastaturet.
How to Type Degree Symbol on Keyboard [°] - How to Type Anything (10)
 • Fra denne symboldialogboksen, søk etter gradsymbolet og dobbeltklikk på det for å få det inn i arbeidet ditt. Alternativt, bare velg og klikk påSett innknappen nederst i dialogboksen.
 • Klikk påAvbrytknappen for å lukke dialogen.

Slik kan du bruke symbolets dialogboks for å få gradsymbolet i Excel.

Slik skriver du gradsymbol på tastaturet [°] - Slik skriver du hva som helst (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5349

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.