Tsjechië: Praag met camper (2024)

Met de camper in Praag


We zijn met de camper in Praag en staan drie nachten op camping Herzog in de Troijska, niet ver van de dierentuin van Praag. In deze straat zijn wel zes campinkjes, allemaal in de achtertuinen van de vrijstaande huizen.Praag zien betekent lopen, veel lopen. Er is goed en goedkoop openbaar vervoer maarmetro en tram komen niet overal waar wij willen zijn. De benenwagen is hetalternatief. Drie volle dagen bezoeken we de stad, waarbij we dus vaak lopendvan het ene punt naar het andere gaan en ons soms door tram of metro latenvervoeren.Tsjechië: Praag met camper (1)

Vanaf de camping in de Trojska kom je in de stad via eenkorte rit met de bus naar metrostation Nadrice Holesovice en daarvandaan verdermet metro of tram.

Tip:Probeer in het metrostation de folder ‘Getting around Pragues/Prague publictransport’ te pakken te krijjgen. Met wat studeren zijn daar naast demetrolijnen ook de tramlijnen op te vinden.

Koffiehuizen

We beginnen iedere dag met koffie in een van de mooiekoffiehuizen in de stad.

Zo komen we in Café Imperial met zijn mooie tegeltablaus enlater in het sjieke café in het Representatiehuis Obecni Dum met zijn prachtigekroonluchters in Jugendstil. Ook het stijlvolle Café Slavia, met zicht op de Moldauen de Burcht slaan we niet over.


Tsjechië: Praag met camper (2)
Café Imperial
Tsjechië: Praag met camper (3)
Café Obsecni Dum
Tsjechië: Praag met camper (4)
Café Slavia

Jugendstil

Behalve veel lopen betekent Praag bekijken ook veel naarboven kijken. De stad is één groot open lucht museum, waarin het eneJugendstil-bouwwerk zich naast het andere classistische of nog oudere gebouw rijgt.Op straatniveau vaak niet eens zo mooi maar met de blik naar boven zie je demeest bijzondere details, muurschilderingen of beeldhouwwerken. We lopenspeciaal het station binnen om de koepel te zien, slenteren door deLucerna-passage en kijken onze ogen uit op het Wenceslasplein met zijn luxewinkels.

Tsjechië: Praag met camper (5)
Representatiehuis


Tsjechië: Praag met camper (6)
Oude Stationshal

Tsjechië: Praag met camper (7)
Lucernapassage

Tsjechië: Praag met camper (8)

Tsjechië: Praag met camper (9)
Details, hoog boven je op gebouwen

Tsjechië: Praag met camper (10)

Tsjechië: Praag met camper (11)

Tsjechië: Praag met camper (12)
Oude Stadsplein

Tsjechië: Praag met camper (13)


Tsjechië: Praag met camper (14)

Natuurlijk wandelen we over de beroemde Karelsbrug en slenterenwe aansluitend door de straatjes van de Oude Stad. Op het Oudestadsplein wachtenwe tot het 12 uur is en op de astronomische klok de luikjes open gaan en de 12apostelen hun rondje draaien,

Tsjechië: Praag met camper (15)


Tsjechië: Praag met camper (16)

Een avond drinken we bier en eten we goulash aan de langetafels in het 500 jaar oude biercafé U Fleku. De bediening torst het in eigenbrouwerij gebrouwen donkere bier opgrote volle bladen.

Tsjechië: Praag met camper (17)
Biercafé U Fleku

Burcht

Veel tijd brengen we door op de Burcht, de plek waar ooitde koningen van Bohemen werden gekroond. We zijn er net op tijd om rond demiddag het wisselen van de wacht te zien en te horen. Daarna gaan we mee meteen Engelstalige rondleiding. De uitstekende gids vertelt over de Burcht, die destijdshet centrum van zowel de wereldlijke als de kerkelijke macht was. Ze leidt ons doorde Sint Vituskathedraal, waar koningen werden gekroond en liggen begraven. Ookkomen we in de enorme Huldigingszaal van het vroegere Koninklijk Paleis. Hetverhaal gaat dat in de zaal zelfs riddertoernooien te paard werden gehouden. Eenrondleiding die zijn geld meer dan waard was, vinden wij.


Tsjechië: Praag met camper (18)
Wisselen wacht

Tsjechië: Praag met camper (19)
St. Vituskerk

Tsjechië: Praag met camper (20)
St. Vituskerk

Tsjechië: Praag met camper (21)
Inhuldigingszaal in Paleis

Tsjechië: Praag met camper (22)
Gouden straatje

Tsjechië: Praag met camper (23)
St. Vituskerk

Bij een bezoek aan de Burcht hoort ook wandeling door hetGouden Straatje. Vroeger werd er gezegd, dat alchemisten hier probeerden goudte maken. Het tegenwoordige verhaal wil dat er bedienden en kleineambachtslieden in de piepkleine huisjes woonden. Hoe dan ook, schilderachtig ishet straatje zeker.

Joodse wijk

Eigenlijk willen we ook nog een bezoek brengen aan deJoodse wijk. We waren hier 15 en 21 jaar geleden en weherinnerenons het bezoekaan het Joodsekerkhof met zijn opgestapelde graven als heel indrukwekkend. Hetzelfde geldt voor het bezoek aan de Pinkassynagoge met de namen van de ruim 77.000 Jodenuit Bohemen en Moravië die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Het kerkhof blijkt tegenwoordig alleen te bezoeken in combinatie met een ticket voor vier synagogen en kost dan 480 Ck, oftewel 19 euro. Diegedwongen winkelnering vinden we te gek. We houden het dus bij een wandelingdoor de wijk.

Tsjechië: Praag met camper (24)
Jerusalem synagoge

Veranderingen

Het tekent voor ons deveranderingen die de stad heeft ondergaan, sinds we hier 21 en 15 jaar geledenwaren. Er is ontegenzeggelijk veel opgeknapt. De stad is luxer, meer Westers,maar ook veel drukker en commerciëler geworden.
We zagen (door het hek) geenaandoenlijke papiertjes meer tussen de grafstenen op het Joodse kerkhof, nochzorgvuldig neergelegde kiezelsteentjes op de grafstenen. De toen voor ons bijzondere Tsjechischepoppenspelers op de Karelsbrug hebben plaats gemaakt voor sneltekenaars ensieradenverkopers. Kleine winkeltjes liggen vooral vol met toeristen snuis. Destad heeft wat dat betreft ingeboet aan karakter, vinden wij. Daar staat tegenover dat de gebouwenpracht door renovaties alleen maar is toegenomen. Ook doet de stad nog altijd haar bijnaam van GoudenStad eer aan, zoals ze ligt te schitteren in de late namiddagzon en degebouwen een zachtgele gloed krijgen. Die mystieke sfeer blijft.

Tsjechië: Praag met camper (25)

Tip 1: Praag beleven kan ook anders.

Tip 2: Praag is natuurlijk - heel klassiek - ook goed te combineren met een bezoek aan Wenen en/of Budapest.

Tip 3: Er is ook genoeg te zien buiten Praag Reisvraagbaak noemt een aantalromantische plekken buiten Praag. (Deels ook terug te vinden in dit verslag)


Overnacht: CampHerzog, Trojska 161, Praha 7 www.campherzog.czGPS: N50.11706O 14.42746
Er zijn in deze straat maar liefst zes campings, in de achtertuinen van een aantal woningen. Achtereenvolgens: Camp Dana, Camp Hajek, Camp Troijska, Camp Fremunt, Camp Herzog en Camping Sokol Troja.
Let bij het aanrijden van de camperplaats ook op de bordjes ZOO.
Tsjechië: Praag met camper (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 6020

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.